Auto terminate Berjaya

hampir seminggu aku duk cari jalan terminate program.. akhirnya berjaya..
mana aku nak cari bahan asas.. (Visual basic 6)
Counter strike + renegade + Warcraft(Dota) berjaya aku hapuskan tanpa cacian hahahahahah
selepas ni penolong aku tak payah terpekik pekik nak marah..
dah siap dah program auto terminatenya.. takpa.. untuk kebaikan bersama..

dalam form

Const ERROR_ALREADY_EXISTS = 183&
Private Declare Function CreateMutex Lib “KERNEL32” Alias “CreateMutexA” (lpMutexAttributes As Any, ByVal bInitialOwner As Long, ByVal lpName As String) As Long
Private Declare Function ReleaseMutex Lib “KERNEL32” (ByVal hMutex As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib “KERNEL32” (ByVal hObject As Long) As Long

dalam modul

Public Declare Function EnumProcesses Lib “psapi.dll” (ByRef lpidProcess As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long
Public Declare Function GetModuleFileNameExA Lib “psapi.dll” (ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, ByVal ModuleName As String, ByVal nSize As Long) As Long
Public Declare Function EnumProcessModules Lib “psapi.dll” (ByVal hProcess As Long, ByRef lphModule As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long

Public Declare Function PostMessage Lib “user32” Alias “PostMessageA” (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Public Const WM_CLOSE = &H10
Public Declare Function EnumWindows Lib “user32” (ByVal lpfn As Long, lParam As Any) As Boolean
Public Declare Function GetWindowText Lib “user32” Alias “GetWindowTextA” (ByVal hWnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long

Public Declare Function OpenProcess Lib “KERNEL32” (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long
Public Declare Function TerminateProcess Lib “KERNEL32” (ByVal hProcess As Long, ByVal uExitCode As Long) As Long
Public Declare Function CloseHandle Lib “KERNEL32” (ByVal hObject As Long) As Long
Public Declare Function Process32First Lib “KERNEL32” (ByVal hSnapshot As Long, lppe As Any) As Long
Public Declare Function Process32Next Lib “KERNEL32” (ByVal hSnapshot As Long, lppe As Any) As Long
Public Declare Function CreateToolhelp32Snapshot Lib “KERNEL32” (ByVal lFlgas As Long, ByVal lProcessID As Long) As Long

Public Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FFF
Public Const TH32CS_SNAPPROCESS As Long = 2&

Public Type PROCESSENTRY32
dwSize As Long
cntUsage As Long
th32ProcessID As Long
th32DefaultHeapID As Long
th32ModuleID As Long
cntThreads As Long
th32ParentProcessID As Long
pcPriClassBase As Long
dwFlags As Long
szexeFile As String * 260
End Type

Public Declare Sub Sleep Lib “KERNEL32” (ByVal dwMilliseconds As Long)

Public Declare Function CallWindowProc Lib “user32” Alias “CallWindowProcA” (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Public Declare Function SetWindowLong Lib “user32” Alias “SetWindowLongA” (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long

Public Const GWL_WNDPROC = -4
Private lpPrevWndProc As Long
Public Declare Function GetVersionExA Lib “KERNEL32” (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Integer

Public Type OSVERSIONINFO
dwOSVersionInfoSize As Long
dwMajorVersion As Long
dwMinorVersion As Long
dwBuildNumber As Long
dwPlatformId As Long
szCSDVersion As String * 128
End Type

berjaya.. heep heep hoorey.. gua nak bagi kat abang angkat adik gua software yang gua buat..

mesti lah gua letak kredit atas nama gua..

hMutex = CreateMutex(ByVal 0&, 1, “~-=Pengurus PJK Palong 11 : Mohd Faisal Nasron=-~”)

~ by betikbusuk on December 27, 2009.

4 Responses to “Auto terminate Berjaya”

  1. memang kau layak dipekik…!!!pape pon tahniah sebab dapat selesaikan hanya satu keje jek dalam masa seminggu!!!hebat!!!

  2. bukan masalah aku,PJK ni nak lingkop lagi aku suka!!!!tak susah aku nak benti!!!!daripada keje ngan orang angau cam kau ni lagi bagus keje ngan cina kuku besi….!!!!

    • asal aku tak ganggu kehidupan kau sudah :D.. dan kau tak ganggu kehidupan aku :D.. kehidupan masing-masing.. sila pilih jalan yang Allah beri nikmat.. bukan yang Allah murka..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: